Ett holistiskt perspektiv

Ett holistiskt perspektiv

Holism kommer från Grekiskans holos som betyder hel eller odelad och grundidén är att helheten är viktigare är summan av delarna och att ingenting kan beskrivas utan sammanhang.

Med ett holistiskt perspektiv och synsätt menar vi att vi i vår verksamhet vill stå på flera ben. Att alla delar av livet på gården har betydelse för att helheten ska bli lyckosam. Vi vill, i den utsträckning det går, utveckla ett kretslopp på gården där det ena ger det andra. Genom att integrera djurhållning, odling och människor tror vi att förståelsen ökar för samtliga.

När helheten är det som genomsyrar verksamheten och livet på gården blir lönsamheten i form av pengar inte den största drivkraften. Självklart behöver ett företag tjäna pengar, men det är svårt att i kalkyler visa andra fördelar. Som hur tiden du spenderar är din att styra över och hur odlingen tillsammans med djuren bidrar till en levande landsbygd och lokalsamhällen. Den simpla, men inte alltid så självklara, möjligheten att vistas i naturen och följa ett annat tempo och flöde än det skapat av människan är värt lika mycket som det kulturarv som lämnas till nästa brukare.

Sipplunda ska drivas på ett så hållbart sätt som möjligt. Det gäller för hela verksamheten men blir som mest synligt med odlingen och djurhållningen. Odlingen ska bedrivas enligt ekologiska principer och inte besprutas med kemikalier eller tillsättas konstgödsel. Djuren får leva ett naturligt och rikt liv samt alltid ges möjlighet att utöva sina naturliga beteenden. Vi köper bara förnybar energi och förhoppningsvis ska vi kunna producera vår egen el i sinom tid. Vid byggnation av diverse ekonomibyggnader återanvänds material så långt det är möjligt. Inventarier är även de begagnade i den mån det går. Användandet av fossilt bränsle ska ske i så liten utsträckning som möjligt, både på gården och i andra forum där slutresultatet är något som är till vår förtjänst.

Eftersom det är en helhet vi vill sälja och en medvetenhet vi vill väcka tror vi att ett holistiskt perspektiv är en klok tanke att utgå från.

Vi är bara en liten liten del av något väldigt väldigt stort. Det är underbart, och skitläskigt!